Goede letters yn swart, foute letters yn read.
Fan rjochting feroarje: spaasjebalke of mūsklik yn in hokje
Troch de puzel stappe: PageUp en PageDown of mūsklik yn in hokje
Troch it wurd stappe: pylkje-toetsen
Letters śtpoetse: BackSpace
De wurden yn de puzel brūke gjin letters mei aksinttekens.

Puzel troch Douwe van der Meulen en Otto B. Wiersma.
Mear Fryske Puzels op www.puzel.nl

Is de puzel net te sjen? Dan is de Java-plugin noch net ynstallearre
dźr't jo Java-Applets mei śtfiere kinne.
Gean dan nei Java-Software downloaden
It wurket ūnder Firefox!