Klik earst op in wurd rjochts om dat te selektearjen.
Klik dan op de earste letter fan dat wurd yn it diagram.
By it goede hokje sil dat wurd markearre wurde.
Op 'e ein bliuwe de letters oer dy't mei-inoar de oplossing foarmje.

Puzel troch Douwe van der Meulen en Otto B. Wiersma.
Mear Fryske Puzels op www.puzel.nl

Is de puzel net te sjen? Dan is de Java-plugin noch net ynstallearre
dr't jo Java-Applets mei tfiere kinne.
Gean dan nei Java-Software downloaden It wurket nder Firefox!