Fryske
Puzels


home
FPE
WurdWiismade by:
T&O
kontakt

Ynternet Puzel ProgrammaMei dit programma kin de entűsjaste puzelder fjouwer
ferskillende soarten puzels oplosse op'e kompjűter.
It programma is (tegearre mei in tal foarbyldpuzels)
fergees fan dizze pagina ˘f te downloaden:
download-pagina YPP en PuzelPakket.

De puzelder kin him abonnearje op ferskate PuzelPakketten,
dy't per pakket ˙t 64 ferskillende puzels bestean.
De nije PuzelPakketten kinne Jo alle twa moanen downloade fia Ynternet.

Jo kinne in abonnemint nimme op űndersteand PuzelPakket-type:

Mingd pakket mei 16 trochrinners, 16 kr˙swurdpuzels, 16 paspuzels, 16 wurdsikers

kr˙swurdpuzel:


paspuzel


trochrinner


wurdsiker


Jo kinne alle twa moannen in nij PuzelPakket fan it keazen type downloade.
De abonnemintspriis foar de 6 PuzelPakketten is per jier Euro 11.

Jo kinne in abonnemint nimme troch Euro 11 oer te meitsjen
op NL16INGB0002791004 fan T&O te Grins en der by te skriuwen:
PuzelPakket, jo adres en jo e-mailadres.
Jo namme en adres op de oerboeking ha wy nedich om Jo registrearje te kinnen as abonnee.
Jo e-mailadres moatte wy brűke om Jo ynformaasje ta te stjoeren
oer de kaaien, dy't Jo brűke moatte om jo PuzelPakket downloade te kinnen.

It programma is no al (tegearre mei in tal foarbyldpuzels)
fergees fan dizze pagina ˘f te downloaden:
download-pagina YPP en PuzelPakket
NB YPP is in 32 bit programma!


home - FPE - WurdWiis -

by T&O Software