Fryske
Puzels


home
FPE
WurdWiismade by:
T&O
kontakt

Ynteraktive Ynternet Puzels foar bedriuwen

T&O kin ferskillende ynteraktyf op te lossen Ynternet Puzels leverje.
Klik hjirnder op de namme om in foarbyld te sjen en t te probearjen.

Is de puzel net te sjen? Dan is de Java-plugin noch net ynstallearre
dr't jo Java-Applets mei tfiere kinne.
Gean dan nei Java-plugin downloaden
Kies foar J2SE JRE (Java Runtime Environment)

anagram

krswurdpuzel

paspuzel

sprekwurdsiker

wurdsiker

Jo kinne opjaan hokker type puzel Jo op in web-pagina sette wolle.
T&O fersoarget dan it regelmjittich fernijen fan de puzel
(dageliks, wykliks of per moanne).

Jo kinne ek in puzel bestelle mei in eigen, troch josels bepaald oplossingswurd.
En it is mooglik om spesifike plaatsjes en/of lden yn puzels te ferwurkjen.

Jo kinne fragen stelle of it bestel-formulier foar puzels oanfreegje fia:
- email: T&O Software


home - FPE - WurdWiis -

by T&O Software