Fryske
Puzels


home
FPE
WurdWiismade by:
T&O
kontakt

Puzels te keap


T&O kin puzels leverje om śt te printsjen yn tydskriften, bledsjes,
reklame-printwurk of om kado te dwaan oan in entūsjaste puzeler.

Wy brūke dźrfoar benammen de wurdsiker: in populźre puzel
dy't troch eltsenien, fan jong tot āld, op te lossen is.
Dizze wurdsikers binne op maat te meitsjen troch wurden dy't betrekking ha op
- in ūnderwerp
- in produkt
- in persoan

Stjoer in email mei jo bestelling nei T&O , en -
as Jo bepaalde wurden yn de puzel ferwurkje litte wolle -
notear dan yn jo email:
wurden:
en dźrūnder de wurden ūnder inoar (op elke rigel ien wurd).
As Jo in spesjale oplossing śt de puzel komme litte wolle,
notear dan yn jo email :
oplossing: jo oplossing

Jou ek oan oft Jo de puzel tastjoerd krije wolle
as plaatsje (in .gif of .jpg bestand)
of as .ai (Adobe Illustrator)
of as .eps (Adobe Illustrator compatible)
of as .pdf bestand.
De bestelde puzel wurdt ferpakt yn in .zip bestand
nei jo email-adres ferstjoerd.

As Jo eventueel in plaatsje of foto yn de puzel ferwurkje (litte) wolle,
kin dat. Ek as Jo eventueel oare puzels tastjoerd krije wolle is dat mooglik
(Nederlānske puzels kinne ek).
Stjoer in email mei jo fersyk nei T&O dan jouwe wy graach alle ynformaasje dźroer.

De prizen fan de wurdsikers hingje ōf fan it formaat fan de puzel
en wurde hjirūnder per maat oanjūn.
De prizen yn de tabel jilde foar de standerdpuzels sūnder eigen wurden of oplossing.
De mearpriis foar it ferwurkjen fan eigen wurden is EURO 10,- (excl. BTW).
De mearpriis foar it ferwurkjen fan in eigen oplossing (wurd of slachsin) is EURO 10,- (excl. BTW).
By faktuerbedragen leger as EURO 50,- wurdt EURO 5,- administraasje-kosten yn rekken brocht (excl. BTW).

Tabel mei de prizen (in EURO, excl. BTW) fan de wurdsikers op formaat:
(fan links nei rjochts de breedte, fan boppen nei ūnderen de hichte van de puzel)

formaat

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

9

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

16

16

10

12

12

13

13

14

14

14

15

15

16

16

17

17

11

13

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

12

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

20

20

14

14

15

15

16

16

17

18

18

19

19

20

20

21

15

15

15

16

17

17

18

18

19

20

20

21

21

22

16

15

16

17

17

18

19

19

20

20

21

22

22

23

17

16

16

17

18

19

19

20

21

21

22

23

23

24

18

16

17

18

19

19

20

21

21

22

23

24

24

25

19

17

18

18

19

20

21

22

22

23

24

25

25

26

20

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

26

27

21

18

19

20

20

21

22

23

24

25

26

27

27

28

22

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

23

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

24

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

25

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

26

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

27

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

28

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

29

22

23

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36
home - FPE - WurdWiis -

by T&O Software